Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
ul. Al. Niepodległości 20, pokój nr 307,
23-204 Kraśnik
tel.: 81 826-18-04,
e-mail: jkazula@powiatkrasnicki.pl


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 184 z późn.zm.), zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów.

            Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; się do uwag i opinii rzecznika.
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań, określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji, będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do  uwag i opinii rzecznika.

Rzecznik konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim, które następnie przekazuje właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rzecznik konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski i sygnalizować problemy, dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.

Kontakt Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kraśniku z konsumentami i ich sprawami pozwala na następujące stwierdzenia:

  • konsumenci niewielką wagę przywiązują do dokumentowania transakcji, co skutecznie pozbawia ich możliwości dochodzenia roszczeń,
  • konsumenci nie czytają przed podpisaniem przedstawionych im wzorów umów, godząc się na każde zaproponowane warunki, co w efekcie często naraża ich na bardzo kosztowne skutki.   


Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego bezpośrednio podczas wizyt w Starostwie oraz telefonicznie wg poniższego harmonogramu godzinowego:
poniedziałek  10.00 -15.30
wtorek 10.00 -16.00
środa 10.00 -15.30
czwartek 10.00 -15.30
piątek 10.00 -15.00

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.