Kraśnicki - malinowy powiat!

Pracą wydziału kieruje Katarzyna Michalczewska

W Wydziale Spraw Społecznych tworzone są następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko do spraw promocji i ochrony zdrowia,

b) stanowisko do spraw rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W znakowaniu akt używa się symbolu "Zd".

Telefony kontaktowe:

Kierownik Grzegorz Marcinkowski

tel. (81) 826-17-86

 

Do Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy z zakresu:
1) Zwrotu pracodawcom (ze środków PFRON) kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.
2) Zwrotu pracodawcom (ze środków PFRON) kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb.
3) Dofinansowania (ze środków PFRON) osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarcza albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.
4) Zwrotu pracodawcom (ze środków PFRON) kosztów szkoleń zatrudnionych przez nich osób niepełnosprawnych.
5) Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy opracowywaniu i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej.
6) Ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
7) Prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, nadawaniem i zmianami w statucie Zakładu oraz sprawowaniem nadzoru nad Zakładem.
8) Określania przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego, określania zasad zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej oraz przeprowadzania kontroli w w/w zakresie.
9) Przygotowania i wydawania decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczna i badawcza w dziedzinie nauk medycznych.
10) Powoływania osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny w razie braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie oraz pokrywanie kosztów usług wykonywanych przez te osobę.
11) Przygotowywania i wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania.
12)Organizowania przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sadowej.
13) Rozpatrywania informacji właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
14) Przygotowywanie wniosków do Wojewody o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1-3 ustawy o repatriacji.
15) Opracowywanie decyzji dotyczącej pomocy finansowej dla repatriantów, o której mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o repatriacji.
16) Opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
17) Przekazywania marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.
18) Inicjowania, wspomagania i monitorowania działań lokalnej wspólnoty w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu.
19) Pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia.
20) Podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.