Kraśnicki - malinowy powiat!

Kierownik Wydziału - pok. 315
Katarzyna Michalczewska
tel. 81 826 18 01

Kultura i turystyka - pok. 311
Andrzej Gotner
Olesya Gieral
tel. 81 826 17 92

Promocja powiatu - pok. 312
Katarzyna Socha
Paweł Gąszczyk
Agnieszka Walencik
tel. 81 826 18 00


Do zadań Wydziału Promocji  należą sprawy z zakresu:

1) Ustanawiania społecznego opiekun a  zabytków na  wniosek  wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz cofania takiego ustanowienia.
2) Prowadzenia listy społecznych opiekunów zabytków.
3) Umieszczania na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informujących o tym, że zabytek ten podlega ochronie.
4) Przygotowywania  decyzji  o  zabezpieczeniu  dobra  kultury  w  formie   ustanowienia czasowego zajęcia.
5) Prowadzenia  spraw  związanych  z  organizowaniem  działalności  kulturalnej  oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury.
6) Załatwiania  spraw  związanych   z   organizowaniem   i   prowadzeniem powiatowej bibliotek i publicznej.
7) Podejmowania  działań  zapewniających  rozwój  twórczości  artystycznej,  otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
8) Prowadzenia spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywania muzealiów.
9) Ustalania  założeń  programowo-artystycznych  imprez  kulturalnych  o  zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
10) Prowadzenia  spraw  związanych z  rozwojem  życia  kulturalnego  powiatu  w  sferze organizacyjno-prawnej,   finansowej   i   kadrowej,   prowadzenie   rejestru   powiatowych instytucji kultury.
11) Przygotowywania propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej powiatowych instytucji kultury oraz wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych.
12) Prowadzenia spraw w zakresie wymiany kulturalnej krajowej i zagranicznej.
13) Współdziałania  w  organizacji  świąt  i  innych  uroczystości,  imprez  artystycznych i rozrywkowych.
14) Załatwiania spraw związanych z organizacją przez powiat imprez masowych. 
15) Przygotowywania rocznych planów zadań do wykonania  w  ramach  promocji  powiatu, kultury i turystyki oraz ich realizacja.
16) Współpracy z organami rządowymi, samorządowymi i innymi podmiotami w realizacji zadań promocyjnych.
17) Współpracy z mediami w celu promowania powiatu.
18) Współpraca przy redagowaniu strony internetowej powiatu.
19) Podejmowania  działań  w  celu  nawiązania,  rozwijania  i  umacniania  współpracy międzynarodowej. 
20) Popularyzacji aktywnych form turystyki na terenie powiatu. 
21) Opracowywania  i  rozpowszechnianie  materiałów  promocyjno-informacyjnych o powiecie.
22) Pozyskiwania  środków  zewnętrznych  na  realizację  zadań  w  dziedzinie  promocji, kultury, turystyki i współpracy międzynarodowej. 
23) Inicjowania  działań  mających  na  celu  aktywizacje  społeczności  lokalnej  oraz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.