Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydział Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

p.o. Kierownika Wydziału - tel. (81) 826 17 85
Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - tel. (81) 826 17 81
Kierownik Referatu Budownictwa - tel. (81) 826 17 77
Geolog Powiatowy - (81) 826 17 77

W skład Wydziału Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
wchodzą:
1. Referat Budownictwa
2. Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
3. Referat Planowania i Koordynacji Inwestycji


Do zadań Referatu Budownictwa należą w szczególności sprawy z zakresu:

1) Udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
2) Nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
3) Nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.
4) Zatwierdzania projektu budowlanego.
5) Wydawania pozwoleń na budowę.
6) Przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
7) Zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w pkt 6 i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
8) Przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
9) Nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
10) Stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
11) Prowadzenia rejestru wniosków o wydanie pozwoleń na budowę.
12) Prowadzenia rejestru wydanych decyzji pozwoleń na budowę i przechowywania dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
13) Przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
14) Nakładania obowiązku stosowania przepisu art. 43, ust. 1 ustawy Prawo budowlane do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia oraz nakładania obowiązku uzupełniania braków w składanych zgłoszeniach dot. art. 30 ww. ustawy.
15)  Rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
16) Udzielania pozwolenia lub przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
17) Wydawania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany w stosunku, do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
18) Uchylania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
19) Wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
20)  Wydawania zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów.
21)  Prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej udzielanych pozwoleń na budowę.
22) Prowadzenie archiwum Referatu.              


W Referacie Budownictwa tworzy się stanowiska pracy do spraw architektoniczno-budowlanych z podziałem zadań z zakresu:

- miasta Kraśnik   /pok. 216, tel. (081) 826 17 80/
- gminy: Szastarka, Zakrzówek, Urzędów, Gościeradów, pok. 212, tel. (81) 826 17 79
- gminy: Kraśnik, Dzierzkowice, Wilkołaz, Trzydnik Duży, Annopol, pok. 214, tel. (81) 826 17 78

 

Do zadań Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy z zakresu:

1)    Przyjmowania zgłoszeń dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery z instalacji, które nie wymagają pozwolenia.
2)    Wydawania zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie ha
ndlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.
3)    Wydawania pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska.
4)    Udzielania pozwoleń w drodze decyzji na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.
5)    Wydawania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.
6)    Przyjmowania wyników okresowych pomiarów wielkości emisji.
7)    Nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych.
8)    Prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
9)    Udzielania koncesji wydobywanie kopalin ze złóż  o powierzchni do  2 ha i wielkości wydobycia nieprzekraczajacej 20000 m3 bez uzycia materiaów wybuchowych.
o powierzchni do 2 ha i wielkości wydobycia nieprzekraczającej 20000 m3 bez użycia materiałów wybuchowych.
10)     Obsługi i gospodarowania  środkami budżetowymi przeznaczonymi na  finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
11)    Ustalania zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego przy cofnięciu lub stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji.
12)    Zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji oraz przyjmowania zgłoszeń projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi.
13)    Zlecania przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze  środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.”
14)    Wydawania zezwoleń na zmianę kryteriów bilansowości.
15)    Zatwierdzania decyzją dokumentacji geologicznych złoża kopaliny,  hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich
16)    Ustalania na podstawie własnych ustaleń, wysokości opłaty eksploatacyjnej  w przypadkach nie wniesienia przez przedsiębiorcę tej opłaty lub nie złożenia informacji albo złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia.
17)    Ustalania wysokości opłat za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem warunków koncesji.
18)   Wyłączania gruntów z użytkowania rolniczego.
19)    Ustalania opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania bez wymaganej koncesji kopalin innych niż występujące w granicach obszarów morskich RP.
20)   Wydawania decyzji zatwierdzających projekt rekultywacji poprzez zobowiązanie, ustalenie kierunku rekultywacji i terminu jej zakończenia oraz wydawanie decyzji uznającej zakończenie rekultywacji.
21)    Ustalania linii brzegu dla wód, z wyłączeniem wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych oraz morskich wód wewnętrznych.
22)    Ustanawiania strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, w przypadku, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z tego ujęcia
23)    Ustalania szczegółowych zakresów i terminów utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w przypadku, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
24)    Wydawania pozwoleń wodnoprawnych z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 140 ust. 2 ustawy Prawo wodne, kiedy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest marszałek (zadania z zakresu administracji rządowej).
25)    Orzekania w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, a także o przeniesienia prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, w przypadkach, gdy starosta jest organem właściwym do wydania tego pozwolenia wodnoprawnego.
26)    Sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
27)    Rozwiązywania spółek wodnych w przypadkach przewidzianych w art. 181 ust. 2. ustawy Prawo wodne.
28)    Wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy oraz naliczania i pobierania opłat na usunięcie drzew i krzewów.
29)    Wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia.
30)    Prowadzenia rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE i wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru.
31)    Wydawania kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
32)    Współpracy z organizacjami zajmującymi się problematyką rolnictwa i wsi.
33)    Organizacji konkursów z zakresu edukacji ekologicznej.
34)    Sprawdzanie udatności upraw leśnych.
35)    Zarządzania (na wniosek nadleśniczego lub z urzędu) zabiegów zwalczających 
i ochronnych w lasach zagrożonych, na koszt właściwych nadleśnictw.
36)    Zlecania sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
37)    Zlecania przeprowadzania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych powierzchni do 10 ha.
38)    Nadzorowania wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów.
39)    Wydawania, na wniosek właściciela lasu, decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.
40)    Zatwierdzania, po zasięgnięciu opinii nadleśniczego, uproszczonych planów urządzeniowych lasów.
41)    Wydawania decyzji o zmianie lasu na użytek rolny.
42)    Przygotowania pod względem formalnym i merytorycznym decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia lasu lub jego przebudowy, na wniosek właściciela lasu i po zaopiniowaniu przez właściwego nadleśniczego – w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, które zagrażają trwałości lasów.
43)    Uznawania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu, po zasięgnięciu opinii rady gminy.
44)    Wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych.
45)    Prowadzenia legalizacji drewna pozyskanego w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, określonych uproszczonym planem urządzenia lasu, inwentaryzacją stanu lasu lub aktualną oceną stanu na gruncie.
46)    Pełnienia nadzoru i doradztwa w trakcie wykonywania czynności związanych z odnawianiem lasu i zalesianiem gruntów.
47)    Przygotowywania pod względem formalnym i merytorycznym decyzji w sprawie ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu lub aktualnej oceny na gruncie.
48)    Prowadzenia sprawozdawczości z prowadzonego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
49)    Wydawania zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
50)    Wydawania decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
51)    Wydzierżawienia obwodów łowieckich polnych – zawieranie umów.
52)    Rozliczenia czynszu dzierżawnego na wierzycieli.
53)    Wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji.
54)    Wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
55)    Wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów.
56)    Wydawania zezwoleń na transport odpadów.
57)    Prowadzenia rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
58)   Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
59)   Zobowiązania do przedłożenia przeglądów ekologicznych.
60)    Ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. 
61)   Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
 


Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

W Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tworzy się następujące stanowiska pracy:

/pok. 211/, tel. (81) 826 17 83/
- stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych, uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wspólnot gruntowych
- stanowisko ds. gospodarki odpadami
- stanowisko ds. ochrony środowiska

/pok. 217/, tel. (81) 826 17 82/
- stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i rybactwa
- stanowisko ds. ochrony przyrody 
- stanowisko ds. gospodarki wodnej i ściekowej, edukacji ekologicznej oraz problematyki rolnictwa i wsi.

/pok. 200/, tel. (81) 825 52 54
Geolog Powiatowy


Ponadto w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska są zatrudnieni inspektorzy ds. leśnictwa sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.  Poniżej harmonogram pracy referentów ds. leśnictwa.

 

Referent ds.

leśnictwa

Dzień tygodnia

Urząd

Godziny

pracy

Uwagi

 

Zbigniew

Tkaczyk
tel. 663920550

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Urząd Gminy Szastarka

Urząd Gminy Gościeradów

Urząd Miejski w Annopolu

Urząd Miejski w Annopolu

800-900

800-1600

800-900

800-900

800-900

 

 

Pozostałe godziny pracy

w terenie

Paweł

Smoliński
tel. 663920480

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Urząd Gminy Kraśnik

Urząd Gminy w Wilkołazie

Urząd Gminy w Zakrzówku

Urząd Gminy w Urzędowie

Urząd Gminy w Dzierzkowicach

730-1530

800-900

800-900

800-900

800-900

Pozostałe godziny pracy

w terenie

Do zadań Referatu Planowania i Koordynacji Inwestycji należą w szczególności sprawy z zakresu:

 

1) Planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją powiatowych zadań inwestycyjnych i remontowych.
2) Opracowywanie projektów strategii rozwoju.
3) Opracowywanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów w sprawach rozwoju powiatu oraz przedstawianie Zarządowi propozycji i inicjatyw w tym zakresie.
4) Opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań statutowych powiatu w zakresie inwestycji i remontów.
5) Prowadzenia monitoringu pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu.
6) Organizowania szkoleń dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu na temat przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów.
7) Prowadzenia monitoringu dostępności funduszy zewnętrznych dla jednostek samorządu terytorialnego i prowadzenia działalności w tym zakresie.
8) Opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w zakresie działań współfinansowanych z EFS i innych programów dotacyjnych dotyczących działań nie inwestycyjnych.


W Referacie Planowania i Koordynacji Inwestycji tworzy się następujące stanowiska pracy:
- stanowisko ds. planowania i strategii rozwoju oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
/pok. 202, tel. (081) 826 17 88
- stanowisko ds. koordynacji inwestycji i remontów/pok. 200, tel. (081) 825 52 54

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.