Kraśnicki - malinowy powiat!

Skarbnik Powiatu - Zofia Skórska,
tel. (081) 826-18-02

Kierownik-Anna Jach
tel.(081) 826-18-57

Kasa - pok. 306,
tel. (081) 826-18-04
czynna w godz. 8.00 - 15.00, przerwa 11.00 - 11.15.

W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

- stanowisko do spraw gospodarki finansowej,-081 8261857
- stanowisko do spraw księgowości, 081 8261803
- stanowisko do spraw obsługi kasowej. 081 8261804

Do Wydziału Finansowego należą sprawy z zakresu:

1) Opracowywania projektu budżetu Powiatu oraz dokonywania analiz wykonania budżetu.
2) Nadzorowania prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
3) Windykacji należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.
4) Sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.                                                        
5) Prowadzenia rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
6) Prowadzenia sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
7) Prowadzenia dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
8) Prowadzenia obsługi kasowej Starostwa.
9) Prowadzenia kontroli finansowej.
10) Obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11) Gospodarowania środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób niepełnosprawnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
12) Współdziałania z bankami i organami skarbowymi.
13) Opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
14) Przygotowywania zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
15) Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
16) Obsługi finansowej powiatowych jednostek organizacyjnych na podstawie stosownego porozumienia.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.