Kraśnicki - malinowy powiat!

Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu - Agnieszka Drozd - tel. 81 826 17 89

 

W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

 

- stanowisko do spraw edukacji - tel. (081) 826 17 90
- stanowisko do spraw sportu   - (081) 826 17 91

 

Powiat Kraśnicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych:

 1. Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku.
 2. Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku.
 3. Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku.
 4. Zespołu Szkół w Annopolu.
 5. Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej.
 6. Zespołu Szkół w Urzędowie.
 7. Zespołu Szkół Nr 1 w Zakrzówku.
 8. Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku.
 9. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.
 10. Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku.
 11. Bursy Szkolnej w Kraśniku.

 Do Wydziału Edukacji i Sportu  należą sprawy z zakresu:                                                    

 
 1. Realizowania zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Zapewniania kształcenia, wychowania i opieki w szkołach.
 3. Przygotowania projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 5. Powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.
 6. Powierzania stanowiska dyrektora osobie nie wyłonionej w drodze konkursu.
 7. Opiniowania powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego.
 8. Przygotowania propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu.
 9. Przygotowania zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 10. Opiniowania likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przyjmowania dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną.
 11. Określania zasad gospodarki finansowej szkół publicznych.
 12. Przygotowania propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 13. Kierowania dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
 14. Regulaminu wygradzania nauczycieli.
 15. Awansu zawodowego nauczycieli.
 16. Doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 17. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.
 18. Realizowania programu stypendialnego dla młodzieży z obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 19. Rozdysponowana środków na dodatki i premie dla opiekunów praktyk.
 20. Systemu informacji oświatowej.
 21. Ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 22. Nadawania (i cofania) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
 23. Przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
 24. Tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu.
 25. Prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 26. Prowadzenia działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń sportowych oraz związków sportowych.
 27. Organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  * popularyzowania walorów rekreacji ruchowej, 
  * organizowania zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, 
  * szkolenia kadry instruktorów i kierowania ich do prowadzenia zajęć  rekreacyjnych, 
  * tworzenia, utrzymywania i udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej.
 28. Wspierania działań organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką sportu.
 29. Pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań w dziale sport.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.