Kraśnicki - malinowy powiat!

Kierownik Wydziału - tel. (81) 825 55 95
Z-ca Kierownika - tel. (81) 826 17 93

W skład Wydziału wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
1.Referat Organizacyjny
2.Biuro Rady
3.Referat Kontroli

  Do zadań Referatu Organizacyjnego należą w szczególności sprawy z zakresu:
1. Struktur organizacyjnych, zasad funkcjonowania Starostwa.
2. Usprawniania organizacji pracy Starostwa oraz wdrażania nowych metod i technik zarządzania.
3. Gospodarowania etatami i funduszem płac oraz nadzór nad ruchem kadr.
4. Prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb inspekcji i straży, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na podstawie stosownego porozumienia pracowników tych jednostek organizacyjnych.
5. Planowania wydatków osobowych na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, dodatki, nagrody, koszty podróży itp.
6. Opracowywania projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
7. Prowadzenia spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp.
8. Prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
9. Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty.
10. Prowadzenia zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom.
11. Prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków, monitorowanie terminowego ich rozpatrywania przez właściwe wydziały i jednostki organizacyjne powiatu oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie.
12. Przyjmowania i ewidencjonowania oświadczeń majątkowych oraz przekazywania ich do właściwych urzędów skarbowych.
13. Wykonywania zadań związanych z wyborami.
14. Przygotowywania pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.
15. Wykonywania zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
16. Prowadzenia biura rzeczy znalezionych.
17. Prowadzenia biblioteki oraz archiwum Starostwa, nadzorowanie pracy archiwów wydziałowych.
18. Prowadzenia kancelarii ogólnej i sekretariatu.
19. Obsługi Punktu Informacyjnego Starostwa.
20.Gospodarowania środkami rzeczowymi, drukami i formularzami ogólnego stosowania.
21.Zaopatrzenia materiałowo - technicznego na cele administracyjne.
22. Zabezpieczenia mienia w budynku Starostwa i organizacji ochrony budynku.
23.Zabezpieczenia informacji wizualnej la interesantów.
24.Zabezpieczenia łączności telefonicznej i alarmowej.
25. Utrzymania czystości na terenie budynku  Starostwa i otoczenia.
26. Obsługa informatyczna Starostwa.
Obsługa techniczna strony internetowej Powiatu i BIP.

 Do zadań Biura Rady należą w szczególności sprawy z zakresu:
1. Obsługi posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji Rady.
2. Gromadzenia i przygotowywania materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Zarządu
i Komisji Rady.
3. Przygotowywania materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji Rady.
4. Protokołowania obrad i posiedzeń Rady, Zarządu i Komisji Rady.
5. Przekazywania do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym oraz czuwania nad terminowym ich załatwieniem.
6. Przedkładania organom nadzoru uchwał Rady.
7. Wykonywania czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych.
8. Udzielania pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

Do zadań Referatu Kontroli należą w szczególności sprawy z zakresu:

1. Opracowywania planów kontroli.
2. Przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Starostwie, w zakresie ustalonym ze Starostą, zgodnie z Zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Krasniku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kraśnickiego,
3. Przeprowadzania kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z Zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kraśniku  i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kraśnikciego,
w ramach i na podstawie kompetencji przyznanych Staroście w przepisach odrębnych.
4. Koordynacji i udziału w przeprowadzaniu kontroli działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, w zakresie określonym
w przepisach szczegółowych.
5. Prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi kontrolami.
6. Sporządzania protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
7. Rozpatrywania i przygotowywania odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołów.
8. Opracowywania projektów wystąpień pokontrolnych w oparciu o wyniki kontroli.
9. Monitorowania i sprawdzania przebiegu realizacji zaleceń pokontrolnych.
10. Organizowania i koordynowania działalności kontrolnej Starostwa oraz współdziałanie w tym zakresie z organami kontroli zewnętrznych.
11. Koordynacji i nadzoru nad udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne jednostek kontrolujących Starostwo.
12. Analizowania i przedstawiania Staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody oraz Urzędu Kontroli Skarbowej przez komórki organizacyjne Starostwa
i jednostki organizacyjne powiatu.
13. Opracowywania analiz i informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli dla Starosty, Zarządu i Rady.
14. Koordynacja zadań w ramach ustalania celów działalności komórek organizacyjnych Starostwa dla potrzeb procesu zarządzania ryzykiem.
15. Monitorowania realizacji celów i zadań wymienionych w zbiorczym wykazie najwazniejszych celów i zadań.
16.Planowania i aktualizacja wykazu m.in. procedur, regulaminów w ramach systemu kontroli zarządczej.
17. Sporządzanie raportów i sprawozdań z zakresu kontroli zarządczej.

Kontakt telefoniczny:
 W Referacie Organizacyjnym znajdują się następujące stanowiska pracy:
-    ds. techniczno - kancelaryjnych, tel. (81) 826 18 08
-    ds. organizacyjnych, bhp, tel. (81) 826 18 05
-    ds. komputeryzacji, tel. (81)  826 17 84
-    ds. tech.obsługi BIP i strony intern. Powiatu, tel. (81) 826 17 84
-    ds. obsługi i zaopatrzena, tel. (81) 826 17 94

W Biurze Rady znajdują się następujące stanowiska pracy:
-    ds. obsługi Rady i Zarządu, tel. (81)826 17 67
-    ds. obsługi Komisji Rady, tel. (81)826 17 67
W Referacie Kontroli znajdują się następujące stanowiska pracy:
- ds. kontroli, tel. (81) 826 18 58
 
     W okresie od 01.01.1999 r. do 30.06.2001 r. w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym załatwiano sprawy z zakresu wyboru, zmiany i nabycia obywatelstwa polskiego.
Z dniem 01.07.2001 r. zadania starostów, określone w ustawie o obywatelstwie polskim, przejęli wojewodowie.
 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany