Kraśnicki - malinowy powiat!

Geodeta Powiatowy mgr inż. Leszek Sobański

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik
tel./fax (081) 826-41-50, (081) 826-41-09

Wewnętrzne komórki organizacyjne wydziału:

- powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
- zespół uzgadniania dokumentacji projektowej
- stanowiska do spraw ewidencji gruntów i budynków
- stanowisko do spraw organizacyjnych

CZAS PRACY
(Obsługa klienta) poniedziałek-piątek: 8.00 - 15.00

Do Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy z zakresu:

1) Wszczynanie, prowadzenie oraz zatwierdzanie postępowania scaleniowego i wymiennego na gruntach rolnych i leśnych.
2) Prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tym: naliczania opłat za udostępnianie zasobu zainteresowanym.
3) Udzielania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania.
4) Przyjmowania i ewidencjonowania zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych.
5) Koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców robót.
6) Udostępniania danych z zasobu.
7) Wydawania wytycznych do wykonywania zgłoszonych robót.
8) Kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi technicznymi GUGiK, instrukcjami branżowymi oraz warunkami określonymi przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
9) Ewidencjonowania, przetwarzania i przechowywania dokumentów przyjętych do zasobu.
10) Modernizacji i aktualizacji bieżącej zasobu.
11) Tworzenie zasobu geodezyjnego w systemie informatycznym.
12) Gromadzenia i bieżącej aktualizacji zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu.
13) Wyłączania dokumentów z zasobu i współpracy w tym zakresie z archiwami państwowymi.
14) Oceny stanu zasobu i wnioskowania potrzeby wykonania robót wynikających z tej oceny.
15) Opracowywania warunków technicznych robót geodezyjnych zlecanych przez urząd.
16) Przekazywania właściwym jednostkom dokumentów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych dla obronności kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17) Tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego.
18) Zatwierdzania osnów szczegółowych.
19) Zakładania i prowadzenia poprzez bieżącą aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formie mapy hybrydowej, wektorowej lub rastrowej.
20) Ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
21) Przyjmowania zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych.
22) Zakładania, modernizacji i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
23) Utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi:
 - w części kartograficznej na mapach ewidencyjnych, w formie analogowej i numerycznej;
 - w części opisowej prowadzonej w systemie informatycznym.
24) Archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych.
25) Opracowania decyzji o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów.
26) Opracowania decyzji w przedmiocie klasyfikacji gruntów i wprowadzenia do  
  operatu ewidencyjnego zmian w wyniku nowej klasyfikacji.
27) Wprowadzania do operatu ewidencji gruntów sprostowań omyłek lub błędów pisarskich, rachunkowych, kreślarskich i innych.
28) Opracowania sprawozdań i wykazów gruntów.
29) Sporządzanie kopii zabezpieczających bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
30) Prowadzenie operatów granic obrębów łącznie z mapami przeglądowymi.
31) Współdziałania z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraśniku.
32) Współdziałanie z jednostkami wykonującymi prace związane z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.
33) Wprowadzania do operatu ewidencyjnego zmian jednostek administracyjnych, zmian nazw miejscowości, na podstawie obowiązujących przepisów.
34) Sporządzania zamknięć rocznych i sporządzania wykazów gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w poszczególnych obrębach.
35) Przeprowadzania postępowań wyjaśniających w przedmiocie własności bądź posiadania gruntów.
36) Wydawania zaświadczeń o posiadaniu gruntów na podstawie protokołów stwierdzenia stanu władania.
37) Wydawania zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów.
38) Udostępniania na wniosek zainteresowanych danych ewidencyjnych w formie:
 - komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów;
 - wypisów z rejestrów i kartotek;
 - wyrysów z mapy ewidencyjnej;
 - plików komputerowych;
 - informacji przekazywanych ustnie i wizualnie;
39) Naliczanie opłat za wydawane dokumenty i udzielane informacje.
40) Odbiór dokumentacji geodezyjnych i formalno-prawnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie urzędu.
41) Zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
42) Rejestrowania i rozpatrywania wniosków oraz przedłożonych projektów w zakresie:
 - zgodności z wnioskiem o uzgodnienie;
 - prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - czytelności graficznej projektowanych elementów.
43) Ustalania terminów, zwoływania, organizacji i przewodniczenia posiedzeniom zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej.
44) Opracowania i wydania opinii zleceniodawcy.
45) Nanoszenia na mapę zasadniczą lub jej kopię uzgodnionego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
46) Naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
47) Prowadzenia rejestru cen nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.
48) Udzielania informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości.
49) Prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
50) Dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
51) Prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
52) Prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
53)Prowadzenie Archiwum Wydziałowego.  

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.