Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku
p. o. Dyrektora:
Dorota Posyniak
ul. Słowackiego 7
23-210 Kraśnik
tel. (081) 825 87 88,
fax. (081) 826 18 24

www.poradniakrasnik.pl

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku ma siedzibę w budynku Bursy Szkolnej w Kraśniku.

Poradnia dysponuje 15 pomieszczeniami, w tym 9 gabinetami specjalistycznymi. Wyposażenie w pomoce naukowe, testy do badań, materiały do terapii jest na dobrym poziomie.

Zespół Poradni - jako placówka specjalistyczna - posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę. Ogółem zatrudnionych jest 18 pracowników merytorycznych: 8 psychologów, 7 pedagogów, 3 logopedów.

Wszyscy pracownicy posiadają wyższe wykształcenie, wielu ukończyło podyplomowe, specjalistyczne studia, kursy, warsztaty. Kadra jest profesjonalnie przygotowana do realizacji zadań statutowych z zakresu diagnozy, terapii, profilaktyki i doradztwa. Poradnie wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, pomagają uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Specjaliści Poradni prowadzą z dziećmi zajęcia ogólnorozwojowe, korekcyjno-kompensacyjne, terapię uczniów z problemami dysleksji i dysgrafii, terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia z uczniami zdolnymi, z dziećmi z wadami słuchu i wzroku.

Prowadzona jest terapia dla zagrożonych uzależnieniem, socjoterapia, terapia ofiar przemocy psychicznej i fizycznej, terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami, fobiami, z bulimią i anoreksją, terapia rodzin.

Pomoc specjalistyczną otrzymują rodziny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa oraz przewlekle chorzy.

Pomoc udzielana jest na terenie poradni, szkół i placówek oraz domu rodzinnego.

Przy Zespole Poradni funkcjonuje telefon SOS - 825 25 06 dla dzieci, młodzieży i rodziców.Teren działania Zespołu Poradni obejmuje placówki zlokalizowane na terenie powiatu kraśnickiego.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.