Kraśnicki - malinowy powiat!

Na obszarze powiatu znajdują się także inne obiekty muzealne:

Wojewódzka Izba Tradycji  Pożarnictwa
opiekun-Ryszard Łagoda
23-200 Kraśnik
ul.Obwodowa 1
tel.081 884 34 88

W 1973 roku działacze pożarnictwa woj. lubelskiego zainicjowali akcję zbierania sprzętu, urządzeń i dokumentów obrazujących bogatą, ponad stuletnią, historię straży pożarnych na Lubelszczyźnie.
Placówka muzealna funkcjonowała w pomieszczeniach Ochotniczej Straż). Pożarnej w Kazimierzu Dolnym od 1978 roku. Koncepcja zlokalizowania ekspozycji historycznego sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz piśmiennictwa i dokumentów w Kazimierzu Dolnym wynikła z charakteru miej¬scowości, gdzie ilość zabytków architektury i kultury polskiej skłania do refleksji o naszej przebogatej przeszłości.
W1992 roku zbiory przeniesiono do Kraśnika, do nowych obiektów Komendy Rejonowej PSP.
Lubelska Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku ma dziś ponad 720 eksponatów, w tym wozy konne wyposażone w sprzęt gaśni¬czy i pomocniczy (wiele z nich pochodzi sprzed l wojny świato¬wej), sikawki ręczne, motopompy różnych typów i wielkości, hełmy z różnych okresów rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz toporki paradne, mundury i pasy strażackie, sprzęt alarmo¬wy, a także sztandary jednostek straży pożarnych (najstarszy z 1904 roku pochodzi z OSP Puławy).

Regionalna Izba Tradycji Garncarstwal przy Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie
Dyrektor GOK - Teresa Kaźmierak
ul. Błażeja Dzikowskiego 1
23-250 Urzędów,
tel. 081 822 50 81

Obecnie garncarze z Urzędowa są znani przede wszystkim jako twórcy rzeźb ceramicznych o wiejskiej tematyce. Na ich twórczość składają się ciekawe kompozycje figuralne, pełne ekspresji, przedstawiające pracę na roli, garncarzy, typy wiejskie, sceny z wesel, szopki, kolędników, starą urzędowską zabudowę, sceny batalistyczne z ostatniej wojny, postaci świętych, itp.
W rzeźbie ceramicznej obok postaci ludzkiej występują figurki zwierząt, a wśród nich ptaki, jeże, żółwie, dziki i inne.Obok tego asortymentu wyrabiają miniaturowe naczyńka oraz flakony i dzbany różnych rozmiarów. Wykonywane figurki i naczynia są dekoracyjną rzeźbą ceramiczną efektach właściwych tworzywu. Charakteryzuje je uprosz¬czony kształt postaci ludzkiej i zwierzęcej.
Wyroby są zdobione plastycznymi nalepionymi elementami oraz rytymi nacięciami i nakłuciami w miękkiej glinie. Garncarze, podobnie jak dawniej naczynia, tak figurki pokrywają glazurą, która po wypaleniu daje kolor od jasnej żółci do ciemnej zieleni, co na tle czerwonej gliny jeszcze bardziej potęguje wartości plastyczne wyrobów. Niejednokrotnie przypadkowy koloryt, szczery prymityw w połączeniu z dużą ekspresją, nadają  figurkom i naczyniom duże walory artystyczne.
Ośrodek garncarski w Bęczynie k. Urzędowa jest ewenementem w skali kraju. W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacji stanowi oazę spokoju i tradycji sztuki ludowej. Propagowaniu ginącego rzemiosła i rozpowszechnianiu ducha tradycji narodowych służyły orga¬nizowane rokrocznie w Bęczynie od 1994 roku Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie, mające od 1996 roku zasięg międzynarodowy.Międzynarodowe Warsztaty Garncarskie. Impreza jest formą promocji, ale przyczynia się także do integracji środowiska garncarskiego i służy wymianie doświadczeń.
Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa przy GOK w Urzędowie powstała w 1994 roku. Posiadane zbiory są pokłosiem corocznie organizowanych Międzynarodowych Warsztatów Garncarskich.

Izba Tradycji przy Zespole Szkół nr I w Kraśniku
Ul. Armii Krajowej 25
23-200 Kraśnik
tel: (081) 826 24 26
fax: (081) 884 34 17

Ponad 20 lat temu, przy ówczesnym Gimnazjum i Liceum zorganizowano Izbę Tradycji w związku ze zbliżającym się 60-leciem szkoły. Pomysłodawcą, organizatorem i twórcą Izby był pracownik szkoły-historyk mgr R. Nowosad. W jej posiadaniu znajdują się liczne zbiory podręczników, świadectw ukończenia klas, kronik, pucharów, zdjęć i wiele innych ciekawych eksponatów. Na uwagę też zasługuje specjalna wystawa poświęcona tajnemu nauczaniu z czasów okupacji. Obecnie w pomieszczeniach Izby Tradycji ZS NR I odbywają się lekcje historii, a zbiory są pod opieką mgr B. Kamieńskiej.
Rola, jaką pełni Izba jest ogromna - to tu dzieci i młodzież zapoznają się z dziejami szkoły, własną tradycją, historią, regionem w jaki zamieszkują oraz środowiskiem. Warto podkreślić, że eksponaty są w bardzo ciekawej oprawie plastycznej, co sprawia, że zwiedzanie Izby Tradycji jest przyjemne.

Izba Pamięci i Tradycji Regionalnej przy LO w Zakrzówku
ul. Sienkiewicza 1                                                                                                                         
23-213 Zakrzówek
tel/fax: (081) 821 50 35

Z inicjatywy nauczycielki historii pani mgr Wiesławy Sochal w 1995r. powstała Izba Pamięci i Tradycji Regionalnej przy LO w Zakrzówku. Eksponaty muzealne zajmują trzy sale i są uporządkowane w działach: numizmatyka, etnografia, militaria, dzieje szkoły, źródła pisane. W Izbie znajdują się wystawy fotograficzne pt. "Ginący świat", "Piękno naszej małej ojczyzny", "Gmina Zakrzówek w fotografii". Wśród licznych zbiorów można obejrzeć stare wagi, pierwsze żelazka, maszyny do pisania, sztylety bagnety, elementy uzbrojenia, ordery, mundury, kroniki szkoły, arkusze ocen z 1926 roku i wiele, wiele innych ciekawych zabytków.
Należy zaznaczyż, że do Izby przychodzą na lekcje historii uczniowie różnych szkół, co pozwala na zapoznanie sie młodzieży z tradycją, historią, przedmiotami codziennego użytku z przeszłości, a przede wszystkim z regionem w którym mieszkają.

Izba Historyczno-Etnograficzna w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku
ul. Słowackiego 7
23 – 210 Kraśnik
Tel. 081 825 59 68

Izba została założona i jest prowadzona przez nauczyciela biologii Marka Soleckiego, znanego w Kraśniku kolekcjonera-hobbystę, prezesa Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów.
Od ponad dziesięciu lat gromadzone są w niej eksponaty związane z historią regionu, etnografią – wyposażenie starych domostw, takie jak gliniane garnki, wagi, żelazka, naftowe lampy, moździerze, butelki z tłoczonymi napisami, wrzeciona. Osobna część stanowią skamieniałości roślin i zwierząt. Część eksponatów z Izby była prezentowana w Muzeum Regionalnym w Kraśniku na różnych występach tematycznych, a także na przekrojowej wystawie pt.”Od mamuta do współczesności” w kwietniu 2006 roku w trakcie dni otwartych dla gimnazjalistów w  Zespole Szkół nr 3.logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany