Kraśnicki - malinowy powiat!

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLII Sesję Rady Powiatu w Kraśniku V kadencji, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie  Protokołu XLI sesji Rady Powiatu. 
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej Sesji.
  5. Informacja o stanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Powiatu Kraśnickiego.
  6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”.
  7. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Kraśnickiego za 2017  rok”.
  8. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok,

c)     w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku do uczestnictwa w projekcie pt.: „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”,

d)     w sprawie zasad pracy szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki.

e)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

f)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kraśnik,

g)     w sprawie powierzenia Gminie Gościeradów zadania w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2706L oraz Nr 2708 L.

 9. Sprawy bieżące.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11.Zamknięcie obrad sesji

Protokół z XLI sesji Rady Powiatu do wglądu w Biurze Rady.

Informuję, że ze względu na obszerne materiały dotyczące: Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017” oraz Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Kraśnickiego za 2017 rok zostaną one przesłane wyłącznie drogą mailową.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                       Zbigniew Gawdzik

                                                                                                                                        

             

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.