Kraśnicki - malinowy powiat!

                             

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję IX sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu w Kraśniku.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub jednostek podległych oraz ulg przyznawanych w trybie uchwały Nr III-21/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych w roku 2018.

6. Raport o stanie powiatu kraśnickiego w roku 2018.

a) debata nad raportem o stanie powiatu kraśnickiego w roku 2018,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kraśniku

7. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu.

a) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe powiatu,

b) wystąpienie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie absolutorium,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok,

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kraśniku z tytułu wykonania budżetu za 2018 roku

8. Informacja o realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Kraśniku.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,

b) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu w Kraśniku Zbigniewem Gawdzikiem,

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

d) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok,

e) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące,

f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Kraśniku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Kraśniku,

g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 2 w Kraśniku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 2 w Kraśniku,

h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Annopolu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Annopolu,

i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Urzędowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Urzędowie,

j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wólce Gościeradowskiej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wólce Gościeradowskiej,

k) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kraśniku

l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku,

m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku,

n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kraśniku w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kraśniku,

o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej trzyletniej Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku w czteroletnią Szkołę Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku,

p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Annopolu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Annopolu,

r) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wólce Gościeradowskiej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wólce Gościeradowskiej,

s) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Kraśniku w pięcioletnie Technikum nr 1 w Kraśniku,

t) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Kraśniku w pięcioletnie Technikum nr 2 w Kraśniku,

u) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Kraśniku w pięcioletnie Technikum nr 3 w Kraśniku,

w) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Annopolu w pięcioletnie Technikum w Annopolu,

x) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Urzędowie w pięcioletnie Technikum w Urzędowie,

y) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wólce Gościeradowskiej w pięcioletnie Technikum w Wolce Gościeradowskiej,

z) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego w Kraśniku,

aa) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Kraśniku,

ab) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Olbięcinie,

ac) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Wólce Gościeradowskiej,

ad) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego do współpracy partnerskiej w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości dostępu do usług społecznych i medycznych poprzez dostosowanie infrastruktury w powiecie kraśnickim i janowskim”,

ae) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

af) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-153/2001 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości.

ag) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

ah) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

10. Spraawy bieżące.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

Protokół obrad VIII sesji do wglądu w Biurze Rady.

 

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                              

                                                                                                                        dr hab. Jarosław Czerw

 

                       

 

                                                              

IV Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej „Jarzębinka”

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.