Kraśnicki - malinowy powiat!

 

                    

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Powiatu w Kraśniku.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku na temat stanu porządku
    i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kraśnickim za 2019 rok.
  6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego i innych miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu w 2019 roku.
  7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok,

c)     w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kraśnickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kraśnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,

e)     w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 w Kraśniku, Szkoły Policealnej nr 1 w Kraśniku oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Kraśniku,

f)        w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kraśniku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kraśniku do Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku,

g)     w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Annopolu oraz włączenie Branżowej Szkoły II stopnia w Annopolu do Zespołu Szkół i. Jana Pawła II w Annopolu,

h)     zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki, 

i)     w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego   Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

8.Sprawy bieżące.

9 Interpelacje i zapytania radnych.

10.Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad XVI sesji do wglądu w Biurze Rady.

 

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2019, poz. 511 z późn. zm..) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje
w stosunku pracy.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                              

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                              

                                                                                                              Jacek Dubiel

 

                       

 

                                                                

 

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.