Kraśnicki - malinowy powiat!

                             

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995)
z w o ł u j ę XLV Sesję Rady Powiatu w Kraśniku V kadencji, która odbędzie się dnia 27 czerwca2018 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub jednostek podległych oraz ulg przyznawanych w trybie uchwały Nr III-21/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych w roku 2017.
  6. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

a)     sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe powiatu,

b)     wystąpienie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie absolutorium,

c)     dyskusja,

d)     podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,

e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kraśniku z tytułu wykonania budżetu za 2017 roku.

        7. Informacja o realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Kraśniku.

        8. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,

b)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok,

d)     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego do uczestnictwa w realizacji projektu pt. "Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców powiatu kraśnickiego - II edycja" w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

e)     w sprawie wyrażenia intencji dotyczącej finansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L gminie Gościeradów
i w gminie Dzierzkowice,

f)      w sprawie wyrażenia intencji dotyczącej finansowania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2724L w gm. Wilkołaz ”,

g)     w sprawie udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Joachima i Anny w Annopolu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

h)     w sprawie udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM i Św. Jana Chrzciciela w Gościeradowie Plebańskim dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

i)      w sprawie udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Rzeczycy Ziemiańskiej dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

      9. Sprawy bieżące.

     10. Interpelacje i zapytania radnych.
     11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Informuję, że ze względu na obszerność materiału dotyczącego: Informacji o realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Kraśniku, zostanie on przesłany wyłącznie drogą mailową.

 

Protokół z XLIV sesji Rady Powiatu  do wglądu w Biurze Rady.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 995) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                Zbigniew Gawdzik

                          

                              

                                                                                                                                           

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.