Kraśnicki - malinowy powiat!

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VII sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Powiatu w Kraśniku.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kraśniku.
  6. Informacja o stanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Powiatu Kraśnickiego.
  7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018”.
  8. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu.
  9. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok,

b) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz zmiany Uchwały Nr V-45/2019 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,

c)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego,

d)  w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,

e)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kraśnickiego,

f)  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Stanisława Reymonta w Zakrzówku oraz likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Zakrzówku, Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zakrzówku, Szkoły Policealnej w Zakrzówku, Technikum w Zakrzówku,

g) w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Kraśniku z Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku oraz jej likwidacji.

10.Sprawy bieżące.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Zamknięcie obrad sesji

 

Protokół obrad VI sesji do wglądu w Biurze Rady.

 

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                              

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                              

                                                                                                        dr hab. Jarosław Czerw

 

                       

 

                                                                     

IV Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej „Jarzębinka”

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.