Kraśnicki - malinowy powiat!

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

       Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu w Kraśniku.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do sezonu zimowego 2019/2020.
  6. Informacja o stanie rozwoju turystyki, kultury i sportu na terenie powiatu kraśnickiego.
  7. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.
  8. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok,
b)  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kraśnickiego,
c)  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019 roku,
d)  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
e)  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
f)  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego do uczestnictwa w projekcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim”.
10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół  XIII sesji Rady Powiatu w Kraśniku do wglądu w Biurze Rady.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                        dr hab. Jarosław Czerw

 

 

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.