Kraśnicki - malinowy powiat!

                          

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki,

d)     w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej powiatowych oświatowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych

 4. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

 

                                                                                                         dr hab. Jarosław Czerw

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.