Kraśnicki - malinowy powiat!

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXV sesję Rady Powiatuw Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 30 września 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów XXI, XXII, XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu w Kraśniku.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji zwyczajnej.
  5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu.
  6. Informacja o stanie i wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
  7. Podjęcie uchwał:

a)   w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok,

b)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   8.   Sprawy bieżące.

   9.   Interpelacje i zapytania radnych.
 10.   Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.


Przewodniczący Rady

Jacek Dubiel

 

Wielki lifting Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany