Kraśnicki - malinowy powiat!

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) z w o ł u j ę XL Sesję Rady Powiatu w Kraśniku V kadencji, która odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku na temat stanu porządku
    i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kraśnickim za 2017 rok.
  6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego i innych miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu w 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok,

c) w sprawie uchylenia uchwały  Nr II – 21/2006 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 6 grudnia 2006 r.,

d) w sprawie udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Borowie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku do uczestnictwa w projekcie pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie kraśnickim IV”.

f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-213/2016 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Kraśnik zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

   8.   Sprawy bieżące.

   9.   Interpelacje i zapytania radnych.

  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad XXXIX do wglądu w Biurze Rady.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                       Zbigniew Gawdzik

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.