Kraśnicki - malinowy powiat!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIV Sesję Rady Powiatu w Kraśniku V kadencji, która odbędzie się dnia 20 września 2017 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu.
  6. Informacja o stanie i wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
  7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok,

c)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilkołaz,

d)     w prawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r.,

e)     w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Kraśnickiego,

f)      w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

g)     w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych
i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy,

h)     w sprawie dokonania darowizny nieruchomości,

i)      w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

j)      w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

k)     w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

l)      w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

m)   w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

n)     w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Rady Powiatu w Kraśniku na kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kraśniku,
o)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku,

p)     w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie prawa jazdy osób zamieszkałych  na terenie Gminy Annopol zobowiązanych do  ubiegania się  o wymianę prawa jazdy z powodu zmiany administracyjnej.

  8.   Sprawy bieżące.

  9.   Interpelacje i zapytania radnych.

  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Protokoły z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu są do wglądu w Biurze Rady.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 20115 r, poz. 1445,
z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do
uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej
w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

                                                               

 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                             

                                                                                                                                       Zbigniew Gawdzik

                           

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.