Kraśnicki - malinowy powiat!

                 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXI sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu w Kraśniku.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Kraśniku z dokonanych umorzeń należności Powiatu Kraśnickiego lub jednostek podległych oraz ulg przyznawanych w trybie uchwały Nr III-21/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych w roku 2019.
 6. Raport o stanie Powiatu Kraśnickiego w roku 2019.

a)     debata nad Raportem o stanie Powiatu Kraśnickiego w roku 2019,

b)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kraśniku.

 1. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

a)     sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe powiatu,

b)     wystąpienie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie absolutorium,

c)     dyskusja,

d)     podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kraśnickiego za 2019 rok,

e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 1. Informacja o realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Kraśniku.
 2. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok,

c)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki,

f)      w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kraśnickiego na lata 2020-2023”,

g)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Powiatu Kraśnickiego,

h)     w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trycie bezprzetargowym,

i)      w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Ewie Chusteckiej−Drabik.

 1.  Sprawy bieżące.
 2.  Interpelacje i zapytania radnych.
 3.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                               Jacek Dubiel

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Kraśniku na temat sytuacji szpitala i planów jego restrukturyzacji z uwzględnieniem koncepcji działania Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego.
 4. Podjęcie uchwał:

        a)   W sprawie uchylenia uchwały Nr XX-206/2020 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

       5.   Zakończenie obrad sesji.

 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

                       

 

                                                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                  Jacek Dubiel

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany