Kraśnicki - malinowy powiat!

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) z w o ł u j ę V Sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kraśnickim za 2018 rok.
  6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego i innych miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu w 2018 roku.
  7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok,

c)     w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego,

d)     w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,

e)     w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

f)      w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,

g)     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego – Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku jako partnera do realizacji projektu „Postacie i miejsca, które nas łączą. Śladami wartości i idei Unii Lubelskiej” realizowanego
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

h)     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego  –  Zespołu Szkół– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie jako partnera do realizacji projektu pt.: Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości na rynku pracy.              

  8.   Sprawy bieżące.

  9.   Interpelacje i zapytania radnych.

  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad IV sesji do wglądu w Biurze Rady. 

Informuję, że informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kraśnickim za 2018 rok oraz informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego i innych miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu w 2018 roku, ze względu na obszerność materiału zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm..) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje
w stosunku pracy.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                         dr hab. Jarosław Czerw

 

                                   

                       

                                                                     

IV Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej „Jarzębinka”

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.