Kraśnicki - malinowy powiat!

            

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995z późn. zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji, która odbędzie się dnia 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Ślubowanie radnego.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Powiatu w Kraśniku.
  5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  6. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie powiatu oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
  7. Sprawozdanie z efektów pracy PCPR w Kraśniku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  8. Sprawozdanie z realizacji powiatowych programów z zakresu pomocy społecznej za 2019 rok.
  9. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kraśnickim.
  10.  Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok,

b)     w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kraśniku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kraśniku do Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku,

c)     w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Annopolu oraz włączenie Branżowej Szkoły II stopnia w Annopolu do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu,

d)     w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego,

e)      w sprawie założenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Kraśniku oraz włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Kraśniku do Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku,

f)      w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu kraśnickiego,

g)     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego/ Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku do uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim V” 

h)     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego/ Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku do uczestnictwa w projekcie pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie kraśnickim VI”,

i)     w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

   11. Sprawy bieżące.

   12. Interpelacje i zapytania radnych.

   13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad XVII sesji do wglądu w Biurze Rady.

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego
w Kraśniku, informuje, że sesja Rady Powiatu w Kraśniku odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia obrad online pod adresem: http://powiatkrasnicki.pl/cms/26234/transmisje_wideo_sesji_rady_powiatu.  

 

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje
w stosunku pracy.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady

                              

                                                                                                                                                                Jacek Dubiel

 

                       

 

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany