Kraśnicki - malinowy powiat!

                                                                                                                                                                                                                                               

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Powiatu w Kraśniku V kadencji, która odbędzie się dnia 26 września 2018 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów XLV i XLVI sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu.
  6. Informacja o stanie i wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
  7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok,

c)     w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Miastu Kraśnik,

d)     w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób            Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 roku,

e)     w sprawie udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM i Św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach                  dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru                    zabytków,

       8.   Sprawy bieżące.

       9.   Interpelacje i zapytania radnych.

     10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Informuję, że ze względu na obszerność materiału - Informacja o stanie i o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku - zostanie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.


  Protokoły  XLV i XLVI sesji Rady Powiatu do wglądu w Biurze Rady.

 

 

        Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm..) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

                                            

 

 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                             

                                                                                                                                        Zbigniew Gawdzik

                          

         

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.