Kraśnicki - malinowy powiat!

 

                                      

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) z w o łu j ę XXXIX Sesję Rady Powiatu w Kraśniku V kadencji, która odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, przy ul. Słowackiego 7.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
  6. Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kraśniku za 2017 rok.
  7. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

b)     w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok,

c)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego,

d)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kraśnik,

e)     w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego,

f)      w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do składu w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

g)     w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Kraśniku z Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku,

h)     w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Kraśniku,

i)      w sprawie udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach Kolonii dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

j)      w sprawie  udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Krzyża Świętego w Rzeczycy Księżej  dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

k)     w sprawie udzielenia w 2018 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Małgorzaty i Mikołaja w Świeciechowie Poduchownym  dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

l)      w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kraśnickiego do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pn.: „Zawodowy start w lepszą przyszłość”.

8.  Sprawy bieżące.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad XXXVIII sesji do wglądu w Biurze Rady.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

        

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                               

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.