Kraśnicki - malinowy powiat!

       

              

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ) z w o ł u j ę III sesję Rady Powiatu Kraśnickiego VI kadencji, która odbędzie się dnia 28 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i z pracy Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji.
 6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 rok.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

c) przedstawienie opinii komisji stałych,

d) przedstawienie wniosków komisji i radnych,

e) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków komisji oraz wniosków radnych,

f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu w Kraśniku do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku,

b) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”

 1. Zatwierdzenie planów pracy komisji na 2019 rok.
 2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Powiatu stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w Sesji, jeżeli Radna/Radny pozostaje w stosunku pracy.

                         

                      

                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                      dr Jarosław Czerw

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.